تفکر خلاق چیست؟

تفکر خلاق چیست؟ توانمندی برای دیدن مشکلات و موضوعات با دیدی متفاوت و پاسخ دادن به آنها یا ایده های جدید و خلاقانه این توانایی معمولا باعث می‌شود راه های معمول را کنار گذاشته و در خلق راه حل نوآور باشید. مغز

ایده پرداز کیست؟

ایده پرداز کیست؟ فردی که با مهارت  تفکر خلاق و بارش های مغزی به تولید یک ایده و اختراع نوین می‌پردازد شاید بگویید که پس تمامی افراد یک جامعه می‌توانند ایده پرداز باشند. شاید تمامی افراد یک جامعه بتوانند ایده ای بدهند