تفکر خلاق چیست؟

تفکر خلاق چیست؟ توانمندی برای دیدن مشکلات و موضوعات با دیدی متفاوت و پاسخ دادن به آنها یا ایده های جدید و خلاقانه این توانایی معمولا باعث می‌شود راه های معمول را کنار گذاشته و در خلق راه حل نوآور باشید. مغز

ایده پرداز کیست؟

ایده پرداز کیست؟ فردی که با مهارت  تفکر خلاق و بارش های مغزی به تولید یک ایده و اختراع نوین می‌پردازد شاید بگویید که پس تمامی افراد یک جامعه می‌توانند ایده پرداز باشند. شاید تمامی افراد یک جامعه بتوانند ایده ای بدهند

تفکر نقادانه چیست؟

  شما باید توانایی بررسی و به چالش کشیدن ایده های خودتان را داشته باشید، ایده های خود را بررسی کنید و مانند یک تحلیلگر سعی کنید خودتان ایراد کار خودتان را بگیرید. تفکر نقادانه از پیش نیاز های رشد و موفقیت،