چطور میتوان در جشنواره شرکت کرد؟

شرکت در جشنواره فاخر نیازمند داشتن ایده و یا محصول تجاری سازی شده در یکی از محور های اعلام شده از سوی دبیرخانه جشنواره میباشد. جهت مشاهده محورهای جشنواره و زمان تایین شده جهت ارسال ایده ها میتوانید به بخش توضیحات جشنواره

چطور ایده خودرا به دبیرخانه ارسال کنیم؟

با مراجعه به قسمت ثبت ایده در وب سایت فاخر به یک فرم ارجاع داده میشوید . لازم است تمامی فیلد ها را با دقت پر نموده و سپس گزینه ارسال را بزنید. پس از تکمیل فرم اولیه ، دبیرخانه از طریق

چطور از ثبت ایده خود اطمینان پیدا کنیم؟

پس از ثبت ایده در فرم مورد نظر، با پیغام موفقیت آمیز بودن ثبت ایده مواجه میشوید. همچنین پیامک تایید ثبت ایده از سوی دبیرخانه پس تایید ایده از سوی دبیرخانه ارسال میگردد.